Konkankanya Agritourism
KonkanKanya Agritourism

Address:

Konkankanya Agritourism,
At post Mukhai (yeole mala 5 km from Shikrapur), Pune nagar Road, Tal- Shirur, Maharashtra 412208

+91 7219256606 / +91 7385526606